Partneři projektu

Projektu UMBESA se účastní následující instituce:

  • Ressourcen Management Agentur
  • Vysoká škola Vídeň, Institut turismu a managementu
  • Jihočeská univerzita České Budějovice
  • Střední odborná škola obchodu a služeb Jihlava
Ressourcen Management Agentur (RMA)
Kölblgasse 17/30
1030 Wien
Tel.  +43 (1) 913 22 52.0
Fax. +43 (1) 913 22 52.22
office [domain:]rma [dot] at
www.rma.at

V rámci svých aktiviti se agentura RMA soustřeďuje na  výzkum antropogenního hospodaření s materiálem a energiemi a dále na rozvoj a podporu možností hospodaření s těmito zdroji dle kritérií "šetrný ke zdrojům" a "šetrný k životnímu prostředí".

Těžiště výzkumu

energetické a materiálové bilance

  • hospodaření s odpady a odpadními vodami
  • trvale udržitelný regionální a městský rozvoj
  • energetická efektivita
  • trvale udržitelné stavby
  • RMA je organizace, které pro management zdrojů vyvíjí a dále rozvíjí vědecké  metody, sbírá a zpracovává informace o hospodaření s antropogenním materiálem a následně iniciuje opatření, která může veřejná správa a ekonomická oblast realizovat v praxi.

Těžiště výzkumu, rozvoje a poradenství a agentury RMA zahrnuje trvale udržitelné využívání zdrojů, regionální a podnikový management v oblasti odpadů, životního prostředí, energií a využitelných zdrojů, a dále otázky trvale udržitelného rozvoje.

Materiálové a energetické bilance

Agentura RMA zpracovává materiálové a energetické bilance jako základ pro včasnou identifikaci a určení priorit. Dodáváme koncepty na klíč, jež zahrnují oblasti managementu odpadů, životního prostředí a zdrojů až po koncepty svozu odpadů a ekologických hodnocení.

Hospodaření s odpady a odpadními vodami

Skrze systémově vypracované návrhy dodává RMA inovativní koncepty řešení pro řešení problémů v oblasti podnikového a regionálního hospodaření s odpadky a odpadními vodami. Na základě analýzy výchozí situace jsme schopni rozpoznat slabiny a navrhnout potenciály optimalizace.

Trvale udržitelný městský a regionální rozvoj

Management zdrojů tvoří důležitý základ budoucího městského a regionálního životaschopného rozvoje. Komplexní systém město-region bude redukován na nejdůležitější oblasti. Takto můžeme zviditelnit návrh řešení a následně vypracovat efektivní opatření.

Energetická efektivita

 RMA zkoumá základy a strategie k trvale udržitelnému využívání energie. Výchozím bodem jsou energetické bilance. Navrhujeme možnosti pro úsporu energie a také alternativní způsob získávání energie, např. využitím biomasy, vodní síly, solární a větrné energie.

Trvale udržitelné stavby

RMA vyvíjí strategie a nabízí řešení pro široké možnosti uplatnění trvale udržitelných opatření při realizaci novostaveb a sanací. Kromě optimalizace energie jsou důležitými faktory také efektivita nákladů, ekologie a biologie.Provádíme zkoumání kritérií k vývoji trvale udržitelných stavebních produktů.
 

Trvale udržitelná strava

 RMA provádí ekologické,ekonomické a kvalitativní hodnocení produkce a  konzumace potravin.Podporuje také zvýšení podílu ekologických potravin ve stravovacích zařízeních a snaží se tak přispívat k podpoře zdravotních aspektů a trvalé udržitelnosti.

 

Vysoká škola Vídeň

Vysokoškolské studijní obory ekonomických a výzkumných zařízení Vídeňského hospodářství,  s.r.o. (FHW GmBH)

Institut turismu a managementu

Währinger Gürtel 97

1180 Wien

tel.:+43(1)476 77 - 5744, fax: +43(1) 476 77 - 5745                          

www.fh-wien.ac.at

Vysoká škola ve Vídni a její ekonomické studijní obory je hlavní vysokou školou managementu a komunikace. Díky úzké spolupráci s domácími firmami nabízí tato vysoká škola komplexní akademické vzdělání orientované na praxi studentům v bakalářských a magisterských oborech. Počet těchto studentů se v současné době pohybuje kolem 2.400.

Spolupráce s hospodářstvím

Většina vyučujících přichází přímo z praxe. Nabídka výuky a výzkumu vypracovaná s ohledem na potřeby firem připravuje absolventy optimálně na jejich budoucí kariéru. V rámci velkého množství projektů škola úzce spolupracuje s firmami v různých oborech. Povinná praxe všech studentů podporuje tak praktické zaměření výuky.

Výzkum

Turismus není uzavřená oblast výzkumu, nýbrž nabízí výběr materiálu z různých oblastí.

Proto jsou také výzkumné oblasti institutu pro turismus a management široce členěná. Výzkumnými prioritami jsou:

Inovace v turismu

Regionální rozvoj a kooperace v turismu

kulinářská turistika

určení a rozvoj kompetencí

rozvoj vysoké školy

problémy na bázi učení

Univerzita České Budějovice

Jihočeská univerzita

Branišovská 31
37005 České Budějovice
Czech Republic
Tel:  +420 389031111
Fax: +420 38 5310348
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla zřízena dne 28.9. 1991 zákonem ČNR. Základ této vysoké školy tvořily původně dvě fakulty - pedagogické a provozně ekonomická. V současné době tvoří univerzitu 7 fakult: ekonomická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální a zemědělská a dva vysokoškolské ústavy - výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický a ústav fyzikální biologie.

Z hlediska dlouhodobého záměru se JU profiluje jako univerzita výzkumná. Priority výzkumného zaměření jsou orientovány zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Velmi významnou charakteristikou složkou vědeckovýzkumné činnosti je úzká spolupráce s jedenácti ústavy Akademie věd ČR.

Na projektu SUKI se podílí zemědělská fakulta, které se kromě tradičních zemědělských oborů na aplikované přírodní vědy - agroekologii, rybářství, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Hlavní výzkumný záměr Zemědělské fakulty je směřován na trvale udržitelné hospodaření. Zemědělská fakulta spolupracuje s celou řadou univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě.

Střední odborná škola Jihlava

Karoliny Světlé 2

586 01 Jihlava

http://www.ssos-ji.cz/

Naši školu najdete nedaleko autobusového nádraží v novém a moderně vybaveném komplexu v ulici Karoliny Světlé. Ve výuce se naše škole zaměřuje hlavně na oblast služeb. Protože jsme školou státní, je studium na naší škole bezplatné.Škola disponuje výukovými prostory pro teoretickou výuku, dílnami a dále prostorami pro praktické vyučování. Ke škole patří také internát, školní jídelna a hřiště. Pro všechny žáky je zajištěna praktická i teoretická výuka, pro zájemce také ubytování na internátě, které poskytuje sociální zařízení a prvotřídní celodenní stravování. Ve výuce jsou v rámci všech studijních oborů dosahovány vynikající výsledky, a to nejen na domácí, nýbrž i zahraniční úrovni.

Škola realizuje různé projekty, např. projekt ESF:"flexibilní škola - základní vzdělání, flexibilní škola - budoucí vzdělání". Cílem tohoto projektu je další vzdělávání pedagogů s ohledem na realizaci projektů. Dále jsou realizovány projekty v oblasti vzdělávání učitelek v mateřských školách. Cílem dalšího projektu je cizojazyčné vzdělávání. Ve spolupráci s 10 partnery (vybrané školy) je vyprodukováno až 240 krátkých filmů v 6 oborech. Cílem dalšího projektu v oboru jemná mechanika - projekt Watchmaker - je zlepšení v tomto oboru.